Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely online behaviorální reklamy | Poslouchejte rádia online. Kdykoliv. Kdekoliv.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely online behaviorální reklamy


Zaškrtnutím souhlasu v mobilní aplikaci Radia.cz a /nebo odsouhlasením cookies na webových stránkách radia.cz, nebo na jiných webových stránkách, na kterých je vložen embedovaný přehrávač umístěný na webu radia.cz, uděluji společnosti RadiaCZ s.r.o., se sídlemBělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 06533434 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 283817 (dále jen „Správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ souhlas k následujícímu zpracování mých osobních údajů:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení),
 • kontaktní údaje (e-mail)
 • IP adresa
 • poloha
 • pohlaví
 • věk
 • zařízení
 • zvyklosti při prohlížení internetu

Účel zpracování osobních údajů:

 • online behaviorální reklama
 • cílení na koncového uživatele (doručování reklamního obsahu koncovému uživateli na základě jeho vlastností, jako je např. věk, pohlaví, lokalita či zařízení)
 • propojení mezi zařízeními (Cross-Device-Linking)
 • provádění analýz a měření

Doba zpracování osobních údajů: po dobu užívání mobilní aplikace radia.cz a v případě poslechu prostřednictvím webového prohlížeče po dobu maximálně 30 dní.

Osobní údaje mohou být předány následujícím třetím osobám:

 • Triton Digital Canada Inc.,
 • Společnosti zajišťující doručování cílené reklamy
 • IT specialisté, zajišťujícím provoz webového portálu správce radia.cz a aplikace Radia.cz pro android a iOS.

Kontaktní údaje Správce:

adresa: Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2 e-mail: gdpr@radia.cz

Prostředky sběru osobních údajů: soubory cookies, sledovací pixely, webové majáky (web beacon) a obdobné technologie, mobilní aplikace radia.cz

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně.

Osobní údaje mohou být předávány zpracovatelům sídlícím mimo Evropský hospodářský prostor. V takovém případě se jako záruka ochrany osobních údajů uplatní Standardní smluvní doložky, jejichž aktuální text je dostupný zde.

Za stejnými účely jako osobní údaje mohou být sbírány, zpracovávány a předávány třetím stranám také neosobní údaje, tedy data technického rázu a anonymní data, podle kterých není koncový uživatel identifikovatelný.

Způsoby odhlášení z cílené reklamy

 • odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů v nastavení mobilní aplikace Radia.cz

Při poslech prostřednictvím webového prohlížeče

 • smazáním souborů cookies v nastavení Vašeho prohlížeče
 • ze zpracování osobních a neosobních údajů za účelem behaviorální reklamy doručované společnostmi účastnícími se programu Your Online Choices se můžete odhlásit zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby
 • ze zpracování osobních a neosobních údajů za účelem behaviorální reklamy doručované společnostmi účastnícími se programu Digital Advertising Alliance (DAA) Consumer Choice se můžete odhlásit zde: http://www.aboutads.info/choices/

Seznamte se prosím s právy, která Vám náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

 • Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:
  • účely zpracování;
  • kategorie dotčených osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  • plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  • existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je Správce nezískal od Vás;
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.
 • Právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 
  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
  • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení,
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
  • pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
  • pokud Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody,
 • Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
  • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
  • zpracování se provádí automatizovaně.
 • Právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální web: https://www.uoou.cz
 • Zpracování osobních údajů členů Klubu posluchačů, Správcem Vašich osobních údajů bude společnost RadiaCZ s.r.o.  Pokud jste se přihlásili do Klubu posluchačů, bude Správce zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru a informací o soutěžích, včetně exkluzivních soutěží pro členy Klubu posluchačů. 

Z Klubu posluchačů se můžete kdykoliv odhlásit, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v každém e-mailu. Odhlásit se můžete také již nyní, a to kliknutím na tento odkaz: <u>Odhlásit z klubu posluchačů</u>. Rozesílání newsleteru pro nás technicky zajišťuje společnost The Rocket Science Group, LLC, která sídlí v USA. Osobní údaje budou chráněny stejně jako v Evropě, odpovídající úroveň ochrany osobních údajů je zajištěna na základě standardních smluvních doložek.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

společností a techniků, zajišťujících provozování rozhlasového vysílání úschovu záznamů rozhlasového vysílaní, 

moderátorů, kteří se podílejí na tvorbě rozhlasového vysílaní

IT specialistů zajišťujících provoz studií a webu hitradio.cz 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu Vašeho členství v Klubu posluchačů a maximálně 3 roky po jeho skončení.


Jak nás naladíte

Poslouchejte rádia. Kdykoliv. Kdekoliv